La sans pareille

La sans pareille

Milisav Savić / Jan 15, 2021

La sans pareille Milisav Savi nas vodi kroz dubinske rukavce neobi ne ljubavne pri e koja se de ava tokom jednog misti nog prole nog putovanja Toskanom a ustvari u pozadini jugoslovenskih ratova devedesetih Znaju i d

 • Title: La sans pareille
 • Author: Milisav Savić
 • ISBN: -
 • Page: 279
 • Format: Hardcover
 • Milisav Savi nas vodi kroz dubinske rukavce neobi ne ljubavne pri e koja se de ava tokom jednog misti nog prole nog putovanja Toskanom, a ustvari u pozadini jugoslovenskih ratova devedesetih Znaju i da jedino izmi ljeni svet poseduje neki smisao , Savi nam polagano rasvetljava tajanstvena mesta svoje junakinje, neuporedive i a ave, i junaka, vi estruko preru enog, popMilisav Savi nas vodi kroz dubinske rukavce neobi ne ljubavne pri e koja se de ava tokom jednog misti nog prole nog putovanja Toskanom, a ustvari u pozadini jugoslovenskih ratova devedesetih Znaju i da jedino izmi ljeni svet poseduje neki smisao , Savi nam polagano rasvetljava tajanstvena mesta svoje junakinje, neuporedive i a ave, i junaka, vi estruko preru enog, poput samog pisca Njegov junak, mladi slikar Hasan, izbeglica iz Beograda, koji poput Kazanove u svakoj eni vidi jednu, au jednoj sve , u Firenci po etkom devedesetih do ivljava sudbinsku ljubav, a ve krajem devedesetih, prinudno mobilisan, nestaje tokom rata na Kosovu, pod budnim okom trgovaca organima Poput nekog dana njeg srpskog Dekamerona, vi enog kroz pri e, snove, pisma, eseje, komentare, fusnote i druge bele ke uokvirene brojem deset, Savi ev roman je ispisan u razli itim pripoveda kim registrima, kao slagalica fikcije i fakata, literarnog do ivljaja i istorijskog mapiranja privida sveta, kao dubinska pri a o na em, upravo minulom vremenu Misteriji ljubavi i misteriji putovanja, propu tenoj kroz prizmu umetnosti renesansnog oveka suprotstavljen je kontekst na e surove istorije u kojoj se de avaju bespotrebni ratovi i nu na izbegli tva.

  • [PDF] Download ↠ La sans pareille | by ✓ Milisav Savić
   279 Milisav Savić
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ La sans pareille | by ✓ Milisav Savić
   Posted by:Milisav Savić
   Published :2020-04-21T21:34:38+00:00

  About "Milisav Savić"

   • Milisav Savić

    Ro en je 15 aprila 1945 u Vlasovu kraj Ra ke Gimnaziju je zavr io u Novom Pazaru, a studije jugoslovenske i svetske knji evnosti na Filolo kom fakultetu u Beogradu Na istom fakultetu magistrirao je s temom Memoarska proza o prvom srpskom ustanku , a potom i doktorirao s temom Memoarsko dnevni ka proza o srpsko turskim ratovima 1876 1878.Bio je urednik Studenta 1968 70 i Mladosti 1970 72 , glavni i odgovorni urednik Knji evni re i 1972 1977 i Knji evnih novina 1980 82 U izdava kom preduze u Prosveta radio je od 1983 do 2004 godine, najpre kao glavni i odgovorni urednik a potom kao direktor Bio je predsednik Srpske knji evne zadruge 2000 2001 Obavljao je du nost ministra savetnika u Ambasadi Srbije i Crne Gore, odnosno Srbije, u Rimu od 2005 do 2008 godine Bio je i predava srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske knji evnosti na Londonskom univerzitetu 1987 88 , Njujor kom dr avnom univerzitetu u Olbaniju Albani, 1985 87 , Univerzitetu u Firenci 1990 92 i Univerzitetu u Lo u 1999 2000 Od 2010 godine redovni je profesor Dr avnog univerziteta u Novom Pazaru.Romani su mu prevedeni na gr ki, engleski, slovena ki, makedonski, bugarski, rumunski Autor je leksikona Ko je ko pisci iz Jugoslavije 1994 Objavio je vi e knjiga prevoda sa engleskog i italijanskog Priredio je antologije savremene ameri ke pripovetke Psihopolis 1988 , savremene australijske pripovetke Komuna te ne eli 1990 , Savremena italijanska pripovetka 1992 , te Modernu svetsku mini pri u sa Sne anom Brajovi , 1993 Sastavlja je i antologije Najlep e srpske pri e izbor, predgovor, komentari, 1996.


  805 Comments

  1. Beskonačno pretenciozno, bespotrebno komplikovano, seksualno neuspešno i neukusno ispisano štivo.


  Leave a Reply